અસંખ્યો ફરિયાદો  સાથે  પણ  સંગાથે  છીએ

બેઉ  આપડે માણસ  છીએ …

દરેક  વાર  નક્કી  કરીયે  છે  હવે  છેલ્લી  વાર

તોય  ચાન્સ  આપતા  રહીયે  છે  એક  બીજા  ને

બેઉ  દીલ   થી  તોહ  બાળક  છીયે …

છોડ  જૂની  વાતો  ,કહી  અપડે  વારંવાર  કંકાશ  ટાળીયે છીએ

બેઉ  એક  મેક  થી  આપણે નારાઝ છીએ …

મનોમન   એક  ઘડી  પ્રેમ  ને  બીજી  ઘડી  ગુસ્સો  કરી  લઈએ  છીએ

બેઉ  આપણે  એક  જ  ઝરણા  ના   પ્રવાહ  છીએ …

પ્રેમ  થી  રહેવાનો   સમય  તોહ   ઓછો  નહોતો

પણ  અહં  ને  ટકરાવતા  બેઉ  આપણે  કારક  છીએ …

રોજ  નવી  આશા  અને   નિરાશા  માં  આપણે  સલાહ  માગ્યા  કરીયે  છીએ  લોકો  પાસે

બેઉ  આપણે  ભાવ  ભીના  શ્રાવક  છીએ …

દેખાડીએ  છીયે  ગુસ્સો  બળ  બળતી  આગ  જેટલો

અંતર માં  બેઉ  આપણે  શીતળ  આરસ  છીએ …

અસંખ્યો  ફરિયાદો  સાથે  પણ  સંગાથે  છીએ

બેઉ  આપડે માણસ  છીએ …

Translation in English:

But along with the numerous complaints, we are together

We both are humans 

At each null, we determine this is the last  time

Still, we keep giving another chance to each other

From heart, we both are the child

Forget old things, we often say and try to avoid fights

Forget old thing we often say and try to avoid fights

We both are unsatisfied with each other

We both are flows from the same spring

Time to stay with love was not so less

We both are factors of ego fights

In  search of new hopes and  despair, we keep asking for advice to new people

We both are wet listener

 we keep showing   anger to each other like burning fire force

Eternally we  both are cool marbles

But along with the numerous complaints, we are together

We both are humans